Meer zorg in beeld met PREM Fysiotherapie in Register Zorginstituut

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Nederland is een van de koplopers in het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Ook de opname van de patiëntervaringsvragenlijst ‘PREM Fysiotherapie’ in het Register van het Zorginstituut draagt hieraan bij. 

 

Het afgelopen jaar hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF en ZN toegewerkt naar de indiening van de PREM Fysiotherapie vragenlijst voor opname in het Register van het Zorginstituut. Deze ‘Patient Reported Experience Measures’-lijst is in 2016 tripartite ontwikkeld. Door intensief samen te werken hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie en logopedie door het Nivel gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een korte, valide, betrouwbare lijst die door alle partijen breed gedragen wordt. Deze kortere lijst leidt tot vermindering van de registratielasten.

De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Het is een korte vragenlijst die bedoeld is om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, het behandelplan, praktijkkenmerken, gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve lijst vastgesteld. Fysiotherapiepraktijken zijn vanaf het begin van 2017 gaan meten met deze vervanger van de CQI, de PREM Fysiotherapie.

Een volgende belangrijke mijlpaal was het indienen van deze PREM-vragenlijst bij het Register van het ZIN. Ook dit traject is succesvol afgelegd want in najaar 2017 heeft het ZIN haar goedkeuring gegeven aan de indiening. Daarmee is de PREM Fysiotherapie opgenomen in het Register Kwaliteit van het Zorginstituut. Naast de vragenlijst voor volwassenen is ook een kindervariant van de lijst beschikbaar. Deze variant is qua inhoud identiek aan de PREM Fysiotherapie, maar sluit qua formulering en toelichting beter aan op de wijze waarop kinderen en hun ouders de zorgverlening van fysiotherapie ervaren. Deze lijst wordt uitgezet onder kinderen en hun ouders.

Na de ontwikkeling van de verkorte lijsten voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie, worden nu ook aangepaste lijsten ontwikkeld voor ergotherapie en diëtetiek.

De kinder- en de volwassenen variant van de PREM patiëntervaringsmetingen zijn te vinden op de website www.patientervaringsmetingen.nl.

 

Pilot PREM Chronische Zorg voor ketenzorgorganisaties verlengd

De PREM Chronische Zorg geeft ketenzorgorganisaties inzicht in patiëntervaringen op 11 verschillende domeinen, relevant voor de chronische ketenzorg én inzicht in de ervaringen met de betrokken disciplines. Ook geeft deze vragenlijst je de mogelijkheid om de resultaten van jouw organisatie te vergelijken met andere organisaties. De afgelopen maanden heeft InEen de pilot met de PREM Chronische Zorg actief onder de aandacht van haar leden gebracht. Veel zorggroepen en gezondheidscentra hebben belangstelling voor deelname aan deze pilot. Gezien het enthousiasme hebben we de aanmeldingsperiode verlengd. Ketenzorgorganisaties kunnen zich voor de pilot met de PREM Chronische Zorg aanmelden tot 1 februari 2018. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data ten behoeve van de pilot is ook uitgebreid, namelijk tot 1 juli 2018.

Met deze verlenging hopen de initiatiefnemers van de pilot (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen) belangstellende ketenzorgorganisaties voldoende ruimte te bieden om zich bij de pilot aan te sluiten. Neem voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg contact op met Mariska Smit van InEen, e-mail m.smit@ineen.nl.

Extra informatie over de Pilot Chronische Zorg

Animo zorgaanbieders landelijke benchmark patientervaringsmetingen nog onvoldoende voor betrouwbare benchmarks

Het zichtbaar maken van ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Om hen te stimuleren aan patiëntervaringsmetingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN), bij voldoende gebleken animo onder zorgaanbieders, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Interne kwaliteitsverbetering
Al begin oktober signaleerden we vanuit het Programma Kwaliteit van ZN dat er nog onvoldoende aanmeldingen waren voor drie aandoeningspecifieke benchmarks met deze Patient Reported Experience Measures lijst. Er blijkt veel belangstelling bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra te zijn om de PREM MSZ vragenlijst in te zetten voor interne kwaliteitsverbetering. Ook willen zij de lijst opnemen in meetsystemen die ook PROMs uitvragen. Er hebben zich echter te weinig zorgaanbieders gemeld om PREM-data aan te leveren voor de aandoeningen Heup/knie, Cataract en/of Rughernia. Ook voor een generieke benchmark PREM Medisch Specialistische Zorg zijn er (nog) onvoldoende aanmeldingen. Aldus is er, met 13 deelnemende ziekenhuizen en behandelcentra, niet voldoende respons voor ZN om statistisch betrouwbare analyses te kunnen doen, voor een casemix gecorrigeerde benchmark. Ingeschakelde meetbureaus hoeven 1 december geen verzamelde data over 2017 door te leveren voor een landelijke benchmark.

Nieuwe initiatieven
Zorgverzekeraars Nederland blijft initiatieven om te komen tot een landelijk gedragen PREM MSZ vragenlijst en transparante informatie over patiëntenparticipatie ondersteunen. Wel vinden wij het belangrijk dat hier voldoende animo voor is onder zorgaanbieders. Volgend jaar hopen we met nieuwe initiatieven hiervoor te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Spoelstra, Programma Kwaliteit, ZN.

Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Zorgverzekeraars Nederland streeft ernaar om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij de drie aandoeningspecifieke benchmarks met patiëntervaringsmetingen met de PREM MSZ te betrekken. De desbetreffende aandoeningen zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Om zorgaanbieders te stimuleren aan deze metingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke PREM Medisch Specialistische Zorg.

Sluitingsdatum

Als aanleverdatum voor de benchmarkanalyses is 1 december 2017 vastgelegd. Op dit moment hebben zich voor alle vier de benchmarks echter nog onvoldoende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra aangemeld. Zorgverzekeraars Nederland doet daarom hierbij een herhaalde oproep aan alle aanbieders die momenteel met de PREM MSZ meten of hebben gemeten, maar zich nog niet hebben aangemeld om dit alsnog en voor 15 oktober te doen.

Bewerkersovereenkomst

Aanmelden voor de PREM MSZ is verplicht voor deze benchmarks in verband met de bijbehorende bewerkersovereenkomst. Want om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark PREM MSZ vast te leggen, is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder een bewerkersovereenkomst ondertekend met het onderzoeksbureau dat de benchmarkanalyses uitvoert. Het betreffende onderzoeksbureau stuurt deze overeenkomst naar u toe. Hiermee komt het eerdergenoemde convenant te vervallen.

Ga voor PREMs en meld u aan
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Zorgverzekeraars Nederland, Programma Kwaliteit, mevrouw Maaike Spoelstra (m.spoelstra@zn.nl) en naast uw naam, functie en contactgegevens de volgende punten te vermelden: Naam ziekenhuis of ZBC, contactpersoon voor de meting(en), welke meting u wilt melden (heup/knie, cataract, rughernia, generiek) en met welk meetbureau wordt gemeten. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem per eerdergenoemd e-mailadres contact op of bel 030 698 83 20.

Aanleverspecificaties benchmark PREM Farmacie beschikbaar

Zeist, 11 april 2017 – Vandaag zijn de aanleverspecificaties voor meetbureaus ten behoeve van de benchmark PREM Farmacie gepubliceerd. Ook de datum van proefaanlevering is nu bekend. Omdat 19 mei 2017 de uiterste deadline is om het databestand op te sturen, is het noodzakelijk dat meetbureaus voor 1 mei 2017 een proefbestand opleveren.

Het document beschrijft het proces van aanleveren en de bestandspecificaties voor de PREM-gegevens voor de Farmacie 2017 in het kader van een landelijk georganiseerde benchmark. De informatie in dit document is bestemd voor de meetbureaus die de PREM-gegevens namens de apotheken aanleveren. Het document is te vinden op de meetkalender en is bij de werkinstructie gevoegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Spoelstra, Programma Kwaliteit, Zorgverzekeraars Nederland via e-mail: m.spoelstra@zn.nl.

Patiëntervaringen meten met nieuwe PREM Medisch Specialistische Zorg

Zeist, 30 januari 2017 – Vanaf vandaag kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra patiëntervaringen meten met de nieuwe vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Voor dit jaar zijn er drie aandoeningspecifieke benchmarks geselecteerd voor de meetkalender van Zorgverzekeraars Nederland. Dit zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Alle zorgaanbieders zijn uitgenodigd om aan deze metingen deel te nemen. Het streven is minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze PREMs benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg ook generiek landelijk benchmarken.

Met deze PREM is een generieke kernset beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten – behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. Deze PREMs kan ook in een registratie naast een PROM vragenlijst worden opgenomen en continu of als puntmeting worden uitgezet. We hebben er op toegezien dat het voor de zorgaanbieder mogelijk blijft om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld de opname. Alleen de kernset is nodig voor verantwoording en keuzeinformatie.

Verder verbeterd
Deze, toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde, vragenlijst is in 2016 door Stichting Miletus gevalideerd en op een paar kleine punten bijgesteld en verder verbeterd [1]. Ook zijn op advies en verzoek van aanbieders mogelijkheden voor verdieping toegevoegd. Deze verdiepingsvragen zijn optioneel.

In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan de PREM MSZ ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord (Nee helemaal niet OF Een beetje) gevraagd  hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders handvatten voor verbetering bieden.

Ten tweede is er verdieping toegevoegd aan de vragenlijst ten behoeve van ‘best practice’ informatie. Hierbij wordt patiënten gevraagd om bij een optimaal antwoord (Grotendeels OF Ja helemaal) hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders inzicht bieden in waar het goed gaat, en in ‘best practices’.

Validatie
Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn bij de validatie van de PREM MSZ vragenlijst betrokken geweest. Wij zijn blij dat de lijst door een aantal partijen omarmd is en dat zij zorgaanbieders stimuleren patiëntervaringen met Heup/knie, Cataract en Rughernia te meten. Wij beseffen ons dat het draagvlak voor de nieuwe PREMs-vragenlijst groter kan en blijven hierover in gesprek met betrokken partijen.

Convenant
Voor het verder verbeteren van de mogelijkheden die de PREMs vragenlijst biedt, werken we aan een convenant tussen ZN en de zorgaanbieders die meten met de PREM MSZ en de data delen voor een landelijke benchmark. In dit convenant leggen we de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark vast. Dit convenant moet getekend zijn voordat de data ten behoeve van de benchmark wordt geleverd. De metingen kunnen in de tussentijd natuurlijk al starten.

Programma Kwaliteit
Stichting Miletus maakt sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland, www.zn.nl. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari hebben wij het hele meetprogramma ‘Patiëntervaringen’ en specifiek de PREM Medisch Specialistische Zorg gepresenteerd aan respectievelijk meetbureaus (download presentatie: 20170126 ZN patientervaringsmetingen 2017 meetbureaus) en zorgaanbieders (download presentatie 20170127 ZN Patientervaringsmetingen en PREM MSZ zorgaanbieders).

Voor meer informatie over de aandoeningspecifieke benchmarks kunt u contact opnemen met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Programma Kwaliteit, ZN. 030 698 83 20 / s.van.der.meulen@zn.nl.

[1] Er is 1 vraag verwijderd die hoog correleerde met een andere vraag. De vraag naar bijwerkingen van medicijnen is vanwege het grote aantal ongeldige antwoorden gespecificeerd in ‘werking van medicijnen’, de antwoordcategorie ’weet niet/n.v.t.’ is uit elkaar gehaald. De bevindingen en aanbevelingen uit de ontwikkelingsfase blijven valide, daarom wordt er niets aangepast in de tijd waarin de vragen worden gesteld.