Meer zorg in beeld met PREM Fysiotherapie in Register Zorginstituut

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Nederland is een van de koplopers in het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Ook de opname van de patiëntervaringsvragenlijst ‘PREM Fysiotherapie’ in het Register van het Zorginstituut draagt hieraan bij. 

 

Het afgelopen jaar hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF en ZN toegewerkt naar de indiening van de PREM Fysiotherapie vragenlijst voor opname in het Register van het Zorginstituut. Deze ‘Patient Reported Experience Measures’-lijst is in 2016 tripartite ontwikkeld. Door intensief samen te werken hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie en logopedie door het Nivel gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een korte, valide, betrouwbare lijst die door alle partijen breed gedragen wordt. Deze kortere lijst leidt tot vermindering van de registratielasten.

De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Het is een korte vragenlijst die bedoeld is om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, het behandelplan, praktijkkenmerken, gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve lijst vastgesteld. Fysiotherapiepraktijken zijn vanaf het begin van 2017 gaan meten met deze vervanger van de CQI, de PREM Fysiotherapie.

Een volgende belangrijke mijlpaal was het indienen van deze PREM-vragenlijst bij het Register van het ZIN. Ook dit traject is succesvol afgelegd want in najaar 2017 heeft het ZIN haar goedkeuring gegeven aan de indiening. Daarmee is de PREM Fysiotherapie opgenomen in het Register Kwaliteit van het Zorginstituut. Naast de vragenlijst voor volwassenen is ook een kindervariant van de lijst beschikbaar. Deze variant is qua inhoud identiek aan de PREM Fysiotherapie, maar sluit qua formulering en toelichting beter aan op de wijze waarop kinderen en hun ouders de zorgverlening van fysiotherapie ervaren. Deze lijst wordt uitgezet onder kinderen en hun ouders.

Na de ontwikkeling van de verkorte lijsten voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie, worden nu ook aangepaste lijsten ontwikkeld voor ergotherapie en diëtetiek.

De kinder- en de volwassenen variant van de PREM patiëntervaringsmetingen zijn te vinden op de website www.patientervaringsmetingen.nl.