PREM Farmacie is geactualiseerd

Voor de apotheken die cliëntervaringen meten met de PREM is er ook dit jaar weer een benchmarkrapportage opgemaakt. Hierbij zijn extra analyses gedaan, omdat de PREM Farmacie in 2022 is aangepast met het doel de vragenlijst te actualiseren en uitkomsten ook voor keuze-informatie geschikt te maken. De belangrijkste veranderingen t.o.v. 2021  zijn:
– de wijze van vragen: in plaats van een stelling wordt nu een vraag gesteld.
– de antwoordcategorieën: in plaats van 4 categorieën (helemaal mee eens/
mee eens/mee oneens/ helemaal mee oneens) wordt nu een 10-puntsschaal gebruikt.
– het aantal vragen: een aantal vragen zijn vervallen en er zijn twee nieuwe vragen toegevoegd

Met de aanpassingen wordt toegewerkt naar een werkwijze waarbij meervoudig gebruik van de PREM data mogelijk wordt, t.b.v. leren en verbeteren, zorginkoop en keuze informatie.

Resultaten

De evaluatie van de nieuwe PREM Farmacie toonde aan dat de vragenlijst een valide instrument is om de ervaringen van cliënten met de farmaceutische zorg te meten. Er zijn op alle vragen verschillen tussen apotheken gemeten, die gebruikt kunnen worden om te leren en te verbeteren. In vergelijking met de meting in 2022 zijn de gemiddelde scores per vraag vergelijkbaar, behalve voor twee vragen. In overleg met de begeleidingsgroep zijn deze nieuwe vragen aangepast, zodat zij beter aansluiten bij de praktijk. Bekijk de nieuwe vragenlijst.

Publicatie ZorgkaartNederland

Deelnemende apotheken kunnen toestemming aan het meetbureau geven om de uitkomsten van de PREM meting te delen met www.zorgkaartnederland.nl van de Patiëntenfederatie Nederland. Net als voor de PREM uitvraag dient de patiënt hier vooraf toestemming voor te verlenen. In het helpcentrum vind je meer informatie.

Achtergrond

De PREM Farmacie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van farmaceutische zorg in kaart op de voor de patiënt belangrijke aspecten. Hiermee wordt de kwaliteit van apotheken vanuit het patiëntenperspectief vastgesteld. De vragenlijst kan worden gebruikt om voor apotheken in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is en kan significante verschillen tussen apotheken wat betreft de ervaring met farmaceutische zorg in kaart brengen.

Elk jaar wordt een landelijke benchmark opgemaakt door de Trusted Third Party (TTP) Significant B.V. in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Vereniging van Nederlandse Ziekenhuisapothekers (NVZA en Patiëntfederatie Nederland. De data zijn verzameld door vier meetbureaus, te weten CEO-lab, Feeddex, Qualizorg en Triqs. Alle betrokken partijen werken samen aan transparantie over de patient ervaren kwaliteit van zorg en kunnen daarmee gezamenlijk werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.