PREM 2022 Paramedische zorg

Totale score

Er is hoog gescoord op de vragen bij elke beroepsgroep, waarbij de verschillen klein zijn tussen de beroepsgroepen. Zeven van de acht vragen scoren rond de 9 of hoger. De hoogste score bij de vier beroepsgroepen gaat over ‘het serieus nemen van de client door de zorgaanbieder’ (varieert van 9,4 tot 9,5). De laagste score, in lijn met 2021, is de ‘beoordeling van het voorlopige effect van de behandeling/begeleiding’ (varieert van 8,5% tot 8,8%).


[1] De netto respons na schoning was in 2021 iets hoger, namelijk 733.974 bruikbare respondenten.

Kanttekening bij de resultaten

Een kanttekening is dat de responden-ten vaker vrouw zijn en gemiddeld genomen ouder zijn dan patiënten die niet hebben deelgenomen aan de vragenlijst. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021. Verder is het nog steeds zo dat er veel praktijken een lage netto respons hadden (minder dan 50 netto respondenten). Meer respondenten zou deze praktijken een betrouwbaardere uitkomst opleveren.

Publicatie ZorgkaartNederland

Deelnemende praktijken kunnen toestemming aan het meetbureau geven om de uitkomsten van de PREM meting te delen met www.zorgkaartnederland.nl van de Patiëntenfederatie Nederland. Net als voor de PREM uitvraag dient de patiënt hier vooraf toestemming voor te verlenen. In 2022 zijn bijna 39.000 PREM’s paramedie gepubliceerd op ZorgkaartNederland, waarvan ruim 35.500 voor de sector fysiotherapie. Vergeleken met de 675.131 bruikbare respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is dit weinig en een belangrijk aandachtspunt voor komende periode. Om de aanlevering aan ZorgkaartNederland makkelijker te maken is EPD-leveranciers gevraagd een veld voor de locatiecode van ZorgkaartNederland op te nemen in het systeem. In het helpcentrum vind je meer informatie en een lijst van alle meetbureau ’s en hun mogelijkheden.

Achtergrond

Elk jaar wordt een landelijke benchmark opgemaakt door de Trusted Third Party (TTP) Significant B.V. in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de beroepsgroepen vertegenwoordigd door Paramedisch Platform Nederland  en Patiëntfederatie Nederland. De data zijn verzameld door vier meetbureaus, te weten Facit, Mediquest, Qualizorg en ZorgDNA. Net als eerder onderzoek is er voor elke beroepsgroep een aparte benchmark opgesteld, omdat de uitkomsten van de beroepsgroepen significant van elkaar verschillen. Alle betrokken partijen werken samen aan transparantie over de patient ervaren kwaliteit van zorg en kunnen daarmee gezamenlijk werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.