Berichten

Vragenlijst PREM MSZ met minimale moeite breed inzetbaar

Zeist, 9 mei 2017 – In 2017 kunnen zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen al hun patiëntervaringen snel en eenvoudig met één meetinstrument meten. Zorgverzekeraars Nederland heeft hiervoor tri partite de PREM-vragenlijst Medisch Specialistische Zorg (PREM MSZ) ontwikkeld. Een lijst die met minimale moeite, breed inzetbaar is. Alle zorgaanbieders kunnen aan de landelijke benchmark PREM (Patient Reported Experience Measures) MSZ generiek deelnemen. Daarnaast wordt de lijst dit jaar voor drie aandoeningen gebenchmarkt. Hiervoor kunnen ziekenhuizen en zbc’s zich apart aanmelden. Om een zo groot mogelijke benchmark op te stellen, wordt de dataverzamelingsperiode verruimd en hoeft er pas 1 december 2017 aangeleverd te worden. Elke zorgorganisatie kan vrij over deze nieuwe PREM-vragenlijst beschikken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. 

Hoe?
Met de PREM MSZ is een generieke kernset van vragen beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten die worden behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. De vragenlijst kan worden ingezet voor alle soorten aandoeningen en afdelingen. Bijkomend gebruiksvoordeel van deze patiëntervaringslijst is dat deze ook in een registratie naast een PROM-vragenlijst kan worden opgenomen. En continu of als puntmeting kan worden uitgezet. Om zorgaanbieder en patiënt minimaal te belasten heeft ZN ervoor gekozen de PREM MSZ zo kort mogelijk te maken. De vragenlijst bevat 11 ervaringsvragen over de kwaliteit van ontvangen zorg, twee beoordelingsvragen, twee open vragen met de mogelijkheid voor de patiënt om een compliment en verbeterpunten tae geven en enkele achtergrondvragen.

Doorontwikkeling
We hebben ruimte gecreëerd voor zorgaanbieders om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld opname. Ook zijn er, op verzoek van zorgaanbieders, optionele verdiepingsvragen geformuleerd. Deze toevoegingen zijn gedaan op basis van de validatie door Stichting Miletus in 2016 van de toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde vragenlijst. Deze is op een paar kleine punten bijgesteld en verbeterd. In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan MSZ-vragenlijst ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord, gevraagd hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders daadwerkelijk handvatten voor verbetering. Verder kan patiënten gevraagd worden om (ook) bij een optimaal antwoord hun antwoord toe te lichten wederom aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders zicht op waar het goed gaat en in ‘best practices’.

Benchmarks
Het streven van Zorgverzekeraars Nederland is om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg generiek ook landelijk benchmarken.

Convenant
Om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark tussen Zorgverzekeraars Nederland en zorgaanbieders vast te leggen, wordt nu de laatste hand gelegd aan een convenant. De metingen kunnen direct starten, het convenant moet ondertekend worden voor de data van de benchmark geleverd is.

Om de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief in kaart te brengen, is de PREM MSZ een betrouwbaar instrument dat met de jarenlange kennis en kunde van Stichting Miletus is ontwikkeld. We hopen zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hiermee een voor iedereen toegankelijk tool in handen te hebben gegeven om begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg te genereren.

Ga voor PREMs en meld u aan
Wilt u met uw organisatie ook met de PREM Medisch Specialistische zorg aandoeningspecifieke benchmarks gaan meten in uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum en heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland helpen u graag verder. Neem contact op met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Patiëntervaringsmetingen, telefoon 030 698 83 20 of email s.van.der.meulen@zn.nl.  U kunt zich ook direct voor deze metingen aanmelden op deze website. Beschikt u nog niet over een inlog voor deze site, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maaike Spoelstra, m.spoelstra@zn.nl.

PREM Fysio aangepast voor kinderfysiotherapie

Zeist, 14 augustus 2017 – De begeleidingscommissie van de PREMs vragenlijst Fysiotherapie bestaande uit Patiëntenfederatie Nederland, KNGF en Zorgverzekeraars Nederland heeft op verzoek van kinderfysiotherapiepraktijken een kindervariant van de PREM Fysiotherapie goedgekeurd. In deze kinderfysiotherapie variant zijn enkele vragen tekstueel geherformuleerd en is rekening gehouden met de wijze van aanspreken van jongeren en de ouders van de kinderen die gebruik maken van deze zorg. Meetbureau Mediquest heeft deze aanpassingen doorgevoerd en de vragenlijsten beschikbaar gesteld. Elke kinderfysiotherapiepraktijk is vrij om van deze lijsten gebruik te maken danwel deze volgens hun contractvoorwaarden met zorgverzekeraars in te zetten.

De kinderfysiotherapievariant kent twee versies:
–        versie voor jongeren van 12 t/m 15 jaar,
–        versie voor de ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar.

De tripartite begeleidingscommissie heeft ingestemd met invoering van het meten met deze variant voor kinderfysiotherapie per 1 augustus 2017.

Voor vragen kunt u contact meenemen met mevr. Wendy Verhoeven, e-mail w.verhoeven@zn.nl of telefoon 030-6988320.

PREM Chronische Zorg beschikbaar plus start landelijke pilot ketenzorgorganisaties

Zeist, 14 augustus 2017 – Sinds vrijdag 11 augustus zijn de nieuwe vragenlijst PREM Chronische Zorg en de werkinstructie voor de landelijke pilotmeting beschikbaar op deze site. Dit is ook de start van de landelijke pilot meting met deze nieuwe PREM Chronische Zorg lijst voor ketenzorgorganisaties, ondersteund door InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Ketenzorgorganisaties kunnen zich bij InEen aanmelden voor deze pilot. De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties als zorggroepen en gezondheidscentra de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan zorgprogramma’s. De resultaten van het patiëntervaringsonderzoek bieden aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering.

Het doel van deze pilot is de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie bij zoveel mogelijk ketenzorgorganisaties te testen, we beogen minstens 30 organisaties deel te laten nemen. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst onderzocht. De vragenlijst is ontwikkeld door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en InEen en werd vorig jaar al succesvol op kleine schaal getest. De beoogde looptijd van deze pilot is van september 2017 tot januari 2018.

We nodigen ketenzorgorganisaties van harte uit aan de pilot mee te doen, want hoe meer ketenzorgorganisaties deelnemen, des te  succesvoller het resultaat: een breed gedragen vragenlijst en werkinstructie om de kwaliteit van chronische zorg te verbeteren.

Voor meer informatie over deze pilot en voor aanmelden voor deze pilot, neem contact op met Mariska Smit of Frederik Vogelzang van InEen. Bij de documenten vindt u ook veelgestelde vragen plus de bijbehorende antwoorden. Leden van InEen vinden op de LINK site meer informatie.

Aanvragen ontwikkelen PREMs-vragenlijsten en -benchmarks

Zeist, 25 juli 2017 – Het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland ziet patiëntervaringsmetingen als een waardevol instrument om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het is aan zorgaanbieders om deze metingen uit te voeren. Zorgaanbieders zijn opdrachtgever voor nieuwe en huidige PREM-vragenlijsten en benchmarks.

Om betere zorg voor patiënten en daarmee het gebruik van PREMs-vragenlijsten te stimuleren, kan het Programma Kwaliteit aandoeningsspecifieke, landelijke benchmarks faciliteren. In dat geval moet de benchmark tripartite gedragen worden én het moet een aandoening betreffen die onder de top 30 van aandoeningen valt, die zorgverzekeraars gezamenlijk hebben vastgesteld. Een derde belangrijke conditie voor het Programma Kwaliteit om betrokken te zijn bij een nieuwe PREMs-benchmark is dat het een doorontwikkeling betreft van een reeds generiek ontwikkelde, gevalideerde en tripartite vastgestelde PREM-vragenlijst van ZN.

Een gezamenlijk ingediend verzoek van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars om zo’n doorontwikkeling te steunen, wordt voorgelegd aan de stuurgroep van het Programma Kwaliteit van ZN. Bij goedkeuring ontvangen de zorgverzekeraars ook de benchmarkgegevens. Deze worden met name ingezet ten behoeve van keuze-informatie voor verzekerden en patiënten.

Het vragen naar de ervaringen van de patiënt is gemeengoed aan het worden. Veel zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zetten goede generieke CQi-, PROMs- en PREMs-vragenlijsten in om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zorgverzekeraars Nederland is verheugd met deze initiatieven en steunt deze door, desgevraagd, kennis en expertise te bieden zodat partijen elkaar beter of sneller vinden.

Quick Scan
Check hier of uw PREMs-benchmarkaanvraag in aanmerking komt voor beoordeling door de stuurgroep van het Programma Kwaliteit van ZN:

  1. Wordt de landelijke benchmark tripartite gedragen (zorgaanbieder, patiëntenorganisatie, zorgverzekeraar zijn betrokken en stemmen in)?
  2. Betreft het een aandoening die in de top 30 van aandoeningen valt zoals deze door zorgverzekeraars is vastgesteld?
  3. Betreft het een doorontwikkeling van de generiek ontwikkelde, gevalideerde en tripartite vastgestelde PREMs vragenlijst of benchmark?
  4. Zijn er voldoende deelnemers (N) voor deze branche/aandoening? Bijvoorbeeld N=30 voor medisch specialistische zorg.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Wendy Verhoeven, e-mail w.verhoeven@zn.nl of telefoon 030 6988320.

Aanleverspecificaties benchmark PREM Farmacie beschikbaar

Zeist, 11 april 2017 – Vandaag zijn de aanleverspecificaties voor meetbureaus ten behoeve van de benchmark PREM Farmacie gepubliceerd. Ook de datum van proefaanlevering is nu bekend. Omdat 19 mei 2017 de uiterste deadline is om het databestand op te sturen, is het noodzakelijk dat meetbureaus voor 1 mei 2017 een proefbestand opleveren.

Het document beschrijft het proces van aanleveren en de bestandspecificaties voor de PREM-gegevens voor de Farmacie 2017 in het kader van een landelijk georganiseerde benchmark. De informatie in dit document is bestemd voor de meetbureaus die de PREM-gegevens namens de apotheken aanleveren. Het document is te vinden op de meetkalender en is bij de werkinstructie gevoegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Spoelstra, Programma Kwaliteit, Zorgverzekeraars Nederland via e-mail: m.spoelstra@zn.nl.

Patiëntervaringen meten met nieuwe PREM Medisch Specialistische Zorg

Zeist, 30 januari 2017 – Vanaf vandaag kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra patiëntervaringen meten met de nieuwe vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Voor dit jaar zijn er drie aandoeningspecifieke benchmarks geselecteerd voor de meetkalender van Zorgverzekeraars Nederland. Dit zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Alle zorgaanbieders zijn uitgenodigd om aan deze metingen deel te nemen. Het streven is minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze PREMs benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg ook generiek landelijk benchmarken.

Met deze PREM is een generieke kernset beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten – behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. Deze PREMs kan ook in een registratie naast een PROM vragenlijst worden opgenomen en continu of als puntmeting worden uitgezet. We hebben er op toegezien dat het voor de zorgaanbieder mogelijk blijft om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld de opname. Alleen de kernset is nodig voor verantwoording en keuzeinformatie.

Verder verbeterd
Deze, toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde, vragenlijst is in 2016 door Stichting Miletus gevalideerd en op een paar kleine punten bijgesteld en verder verbeterd [1]. Ook zijn op advies en verzoek van aanbieders mogelijkheden voor verdieping toegevoegd. Deze verdiepingsvragen zijn optioneel.

In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan de PREM MSZ ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord (Nee helemaal niet OF Een beetje) gevraagd  hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders handvatten voor verbetering bieden.

Ten tweede is er verdieping toegevoegd aan de vragenlijst ten behoeve van ‘best practice’ informatie. Hierbij wordt patiënten gevraagd om bij een optimaal antwoord (Grotendeels OF Ja helemaal) hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders inzicht bieden in waar het goed gaat, en in ‘best practices’.

Validatie
Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn bij de validatie van de PREM MSZ vragenlijst betrokken geweest. Wij zijn blij dat de lijst door een aantal partijen omarmd is en dat zij zorgaanbieders stimuleren patiëntervaringen met Heup/knie, Cataract en Rughernia te meten. Wij beseffen ons dat het draagvlak voor de nieuwe PREMs-vragenlijst groter kan en blijven hierover in gesprek met betrokken partijen.

Convenant
Voor het verder verbeteren van de mogelijkheden die de PREMs vragenlijst biedt, werken we aan een convenant tussen ZN en de zorgaanbieders die meten met de PREM MSZ en de data delen voor een landelijke benchmark. In dit convenant leggen we de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark vast. Dit convenant moet getekend zijn voordat de data ten behoeve van de benchmark wordt geleverd. De metingen kunnen in de tussentijd natuurlijk al starten.

Programma Kwaliteit
Stichting Miletus maakt sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland, www.zn.nl. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari hebben wij het hele meetprogramma ‘Patiëntervaringen’ en specifiek de PREM Medisch Specialistische Zorg gepresenteerd aan respectievelijk meetbureaus (download presentatie: 20170126 ZN patientervaringsmetingen 2017 meetbureaus) en zorgaanbieders (download presentatie 20170127 ZN Patientervaringsmetingen en PREM MSZ zorgaanbieders).

Voor meer informatie over de aandoeningspecifieke benchmarks kunt u contact opnemen met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Programma Kwaliteit, ZN. 030 698 83 20 / s.van.der.meulen@zn.nl.

[1] Er is 1 vraag verwijderd die hoog correleerde met een andere vraag. De vraag naar bijwerkingen van medicijnen is vanwege het grote aantal ongeldige antwoorden gespecificeerd in ‘werking van medicijnen’, de antwoordcategorie ’weet niet/n.v.t.’ is uit elkaar gehaald. De bevindingen en aanbevelingen uit de ontwikkelingsfase blijven valide, daarom wordt er niets aangepast in de tijd waarin de vragen worden gesteld.