Meer dan de helft van de cliënten in de wijkverpleging bevelen de zorgorganisatie aan bij de familie en/of vrienden

Benchmark PREM Wijkverpleging verslagjaar 2020 beschikbaar

In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Onderdeel van het kwaliteitskader is de PREM Wijkverpleging; een meetinstrument dat clientervaringen meet binnen de wijkverpleging. In 2020 hebben zorgorganisaties een meting gedaan aan de hand van de PREM Wijkverpleging. Over verslagjaar 2020 is voor het eerst ook een landelijk benchmarkanalyse gemaakt.

Resultaten
De data voor deze landelijke benchmark analyse is door zorgorganisaties verzameld in de periode 1 februari tot en met eind december 2020. Ondanks de onzekere periode vanwege het coronavirus hebben ongeveer 45.000 cliënten deelgenomen aan de PREM Wijkverpleging. De PREM Wijkverpleging bestaat uit een totaal van 21 vragen, waarvan 11 ervaringsvragen.

Gemiddeld wordt er door zorgorganisaties goed tot zeer goed gescoord op de uitkomstvariabelen. De vraag of cliënten zich op hun gemak voelen bij zorgverleners ontvangt gemiddeld zelfs een 8,8. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar zien we ook een hoge score (8,7) op de vraag of de zorgverleners de cliënten behandelen met aandacht. Toch zijn er twee vragen waarop de cliënten een lagere score hebben gegeven, dat gaat om de volgende twee:

  1. Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?
  2. Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?

De stuurgroep gaat deze vragen nader analyserenen en bekijken of deze twee vragen ook volgend jaar een soortgelijke score geven. Er wordt niet meer gevraagd naar vaste zorgverleners, maar naar een vast team van zorgverleners. De stuurgroep zal de resultaten van de meting in 2021 nader analyseren om te zien of dit een verandering geeft in de resultaten. 

De cijfers geven landelijk een mooi beeld. Er is echter ook sprake van een spreiding tussen de scores van verschillende zorgorganisaties. Daarom biedt de informatie uit de PREM altijd informatie voor teams wijkverpleging en zorgorganisaties om ook zelf aan de slag te gaan met verbeteringen. De stuurgroep gaat graag in gesprek met het veld om te zien of er ondersteuning gewenst is op diverse thema’s uit de PREM Wijkverpleging.

Naast het verbeterpotentieel, kan ook de NPS-vraag (aanbevelingsvraag) een goede indruk geven van hoe de zorg in z’n geheel wordt ervaren. Een positieve NPS betekent dat er meer mensen zijn die de zorgorganisatie actief aanbevelen, dan actief afraden. De gemiddelde NPS-score in 2020 was 45,2. Dit is een goede score, getuige ook het gemiddeld hoge percentage van promoters van 50,3% en het lager percentage criticasters 5,1%. Deze hoge score geeft aan dat er meer zorgorganisaties van wijkverpleging zijn die door cliënten aanbevolen worden bij vrienden en/of familie.

In een factsheet heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging de belangrijkste resultaten uit de meting weergegeven. U kunt de factsheet hier downloaden.

Onderscheidend vermogen
De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze informatie voor cliënten en de data kan ook gebruikt worden in een gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de zorginkoop. Het is dan belangrijk dat de data wel voldoende onderscheidend is. Uit de huidige benchmarkanalyse is gebleken dat het onderscheidend vermogen van de PREM Wijkverpleging buitengewoon goed is. Met andere woorden de vragenlijst kan het onderscheid tussen de zorgorganisaties die goed scoren en zorgorganisaties die minder goed scoren goed weergeven.     

De waarderingen die opgehaald worden middels de PREM Wijkverpleging kunnen ook een plek krijgen op ZorgkaartNederland. De client geeft zelf aan of dat dit mag. Inmiddels zijn er ongeveer 23.000 waarderingen gepubliceerd op ZorgkaartNederland. Deze informatie is belangrijk voor (toekomstige) cliënten om een keuze te maken voor een zorgorganisatie. Het is dus belangrijk om deze informatie te blijven delen.

Meting 2021
Ook in 2021 zijn zorgorganisaties die werkzaam zijn in de wijkverpleging weer verplicht om een meting met de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Deze meting moet plaats nemen in de periode van 1 maart 2021 t/m 31 december 2021. Naast een aantal wijzigingen in de PREM Wijkverpleging zijn ook vragen rondom het thema Kwaliteit van Leven toegevoegd.

Kwaliteitskader wijkverpleging
In juni 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging gepubliceerd. Het kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Ook maakt het zichtbaar wat cliënten en hun naasten van de wijkverpleging mogen verwachten. Het beidt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. En daarnaast vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van de zorg.

Voor meer informatie over de PREM Wijkverpleging of het kwaliteitskader wijkverpleging kunt u terecht op de website: www.kwaliteitwijkverpleging.nl.

Nieuw handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Nieuwsbericht van Zorginstituut Nederland

Nieuwsbericht 3 februari 2021 

‘PREM Wijkverpleging’, de indicatorenset voor wijkverpleging over verslagjaar 2021, is opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft op 22 januari 2021 een nieuw handboek van de PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeleverd voor opname in het Register. In de stuurgroep zijn de Patiëntenfederatie Nederland, ZorgthuisNl, Actiz, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordigd. In 2019 is door zorgaanbieders van wijkverpleging voor het eerst een PREM-meting uitgevoerd. Na de tweede meting in 2020 vond een evaluatie van het meetinstrument plaats.

De PREM is een landelijk afgestemde methode om patiëntervaringen te meten aan de hand van generieke vragenlijsten. Iedere aanbieder van wijkverpleging kan vanaf 1 maart 2021 starten met het meten van de PREM Wijkverpleging. De uitkomsten van de metingen van de zorgaanbieders worden van 1 december 2021 tot en met 16 januari 2022 verzameld in een online portal van gegevensmakelaar Mediquest. Mediquest levert deze gegevens vervolgens door aan het Zorginstituut voor publicatie in de Openbare Database. De afspraken in het handboek en de werkinstructie zijn voor 3 jaar vastgelegd (t/m 2023). 

Handboek 2021

Naast een nieuw handboek is er vanaf 2021 een werkinstructie beschikbaar met alle technische instructies over de meting. Deze werkinstructie is bestemd voor zorgaanbieders, ECD-leveranciers en meetbureaus.

In de PREM-vragenlijst is een aantal vragen gewijzigd. Daarnaast is de vraag naar de kwaliteit van leven van de cliënt toegevoegd. Deze nieuwe zogeheten PROM-vraag (Patient Reported Outcome Measures) geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van leven op groepsniveau. De meetgegevens van deze PROM-vraag worden het eerste jaar alleen gebruikt voor het leren en ontwikkelen in organisaties.

Meetproces

Zorgaanbieders van wijkverpleging moeten een PREM-meting uitvoeren van 1 maart tot 31 december 2021. Vanaf dit jaar kunnen zorgaanbieders de PREM-meting zelf uitvoeren en de gegevens zelf aanleveren in de portal van gegevensmakelaar Mediquest. Zij kunnen er ook voor kiezen de meting (deels) te laten uitvoeren door een meetbureau of een ECD-leverancier. In het handboek staan alle meetmethodes beschreven die de zorgaanbieders kunnen gebruiken.

Op de pagina Wijkverpleging indicatoren staat het Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging. In het handboek staat meer informatie over de meting. Meer informatie over de aanlevering kunt u vinden op de pagina Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens.

Ontwikkelingen PREM naar aanleiding van bestuurlijke afspraken paramedische zorg

Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, SKF, PPN en Zorgverzekeraars Nederland werken samen aan een duurzame uitvoering van de PREM paramedische zorg. In december 2019 zijn hiertoe aanbevelingen geformuleerd door Equalis, waarvan in de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat deze tripartite worden opgepakt. De volgende principes zijn leidend bij het opnieuw kijken naar de uitvoering van het proces rondom PREM-bevraging: 

  • de juridische randvoorwaarden blijven geborgd
  • de administratieve lasten worden verlicht door naar 1 meetinstrument te gaan voor de hele paramedische zorg
  • de financiële lasten worden verlicht door meer te standaardiseren en te automatiseren
  • de respons dient te worden verhoogd zodat de meting voor alle praktijken bruikbare informatie oplevert
  • de transparantie dient te worden bevorderd zodat patiënten meer van hun inspanning terugzien

De eerste stap die is gerealiseerd is het aanpassen van de PREM vragenlijst, met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Met partijen zijn we gekomen tot een gedragen lijst met 7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen. Deze nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 en bijbehorende werkinstructie is te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Met dit gezamenlijke bericht willen we de patiënten, zorgverleners en verzekeraars informeren over deze PREM paramedische zorg 3.0. De meetbureaus zijn geïnformeerd en zijn nu bezig deze door te voeren in hun systemen. Naar verwachting kunnen alle praktijken uiterlijk 1 juli met de nieuwe PREM paramedische zorg 3.0 gaan werken. Uw meetbureau zal u informeren over de implementatie.

ZorgkaartNederland

De PREM Paramedische Zorg is doorontwikkeld om een duurzame uitvoering van de meting te realiseren. Meetbureaus werken aan een koppeling met ZorgkaartNederland, welke in de loop van 2020 zal zijn gerealiseerd. Als de praktijk en de patiënt hier toestemming voor geven, zullen zij de reviews direct doorzetten naar het platform. De Prem paramedische zorg 3.0  is inmiddels ingebouwd en live op Zorgkaart Nederland.

Meer zorg in beeld met PREM Fysiotherapie in Register Zorginstituut

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Nederland is een van de koplopers in het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Ook de opname van de patiëntervaringsvragenlijst ‘PREM Fysiotherapie’ in het Register van het Zorginstituut draagt hieraan bij. 

 

Het afgelopen jaar hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF en ZN toegewerkt naar de indiening van de PREM Fysiotherapie vragenlijst voor opname in het Register van het Zorginstituut. Deze ‘Patient Reported Experience Measures’-lijst is in 2016 tripartite ontwikkeld. Door intensief samen te werken hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie en logopedie door het Nivel gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een korte, valide, betrouwbare lijst die door alle partijen breed gedragen wordt. Deze kortere lijst leidt tot vermindering van de registratielasten.

De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Het is een korte vragenlijst die bedoeld is om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, het behandelplan, praktijkkenmerken, gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve lijst vastgesteld. Fysiotherapiepraktijken zijn vanaf het begin van 2017 gaan meten met deze vervanger van de CQI, de PREM Fysiotherapie.

Een volgende belangrijke mijlpaal was het indienen van deze PREM-vragenlijst bij het Register van het ZIN. Ook dit traject is succesvol afgelegd want in najaar 2017 heeft het ZIN haar goedkeuring gegeven aan de indiening. Daarmee is de PREM Fysiotherapie opgenomen in het Register Kwaliteit van het Zorginstituut. Naast de vragenlijst voor volwassenen is ook een kindervariant van de lijst beschikbaar. Deze variant is qua inhoud identiek aan de PREM Fysiotherapie, maar sluit qua formulering en toelichting beter aan op de wijze waarop kinderen en hun ouders de zorgverlening van fysiotherapie ervaren. Deze lijst wordt uitgezet onder kinderen en hun ouders.

Na de ontwikkeling van de verkorte lijsten voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie, worden nu ook aangepaste lijsten ontwikkeld voor ergotherapie en diëtetiek.

De kinder- en de volwassenen variant van de PREM patiëntervaringsmetingen zijn te vinden op de website www.patientervaringsmetingen.nl.

 

Pilot PREM Chronische zorg van start

De pilot met de PREM Chronische Zorg gaat van start. Op dit moment hebben 14 ketenzorgorganisaties zich aangemeld voor deelname aan de pilot met de PREM Chronische Zorg. Dit betekent dat er voldoende deelnemers zijn om met de uitvoering van pilot te beginnen. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data voor de pilot loop tot 1 juli 2018. Geïnteresseerde ketenzorgorganisaties die voor 1 juli de verzamelde patiëntervaringen kunnen aanleveren, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra) de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan de zorgprogramma’s.

 

Doel van de pilot is het testen van de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst geïnventariseerd. Voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg kunt u contact opnemen met Frederik Vogelzang, programmamanager bij InEen. Email  f.vogelzang@ineen.nl

Pilot PREM Chronische Zorg voor ketenzorgorganisaties verlengd

De PREM Chronische Zorg geeft ketenzorgorganisaties inzicht in patiëntervaringen op 11 verschillende domeinen, relevant voor de chronische ketenzorg én inzicht in de ervaringen met de betrokken disciplines. Ook geeft deze vragenlijst je de mogelijkheid om de resultaten van jouw organisatie te vergelijken met andere organisaties. De afgelopen maanden heeft InEen de pilot met de PREM Chronische Zorg actief onder de aandacht van haar leden gebracht. Veel zorggroepen en gezondheidscentra hebben belangstelling voor deelname aan deze pilot. Gezien het enthousiasme hebben we de aanmeldingsperiode verlengd. Ketenzorgorganisaties kunnen zich voor de pilot met de PREM Chronische Zorg aanmelden tot 1 februari 2018. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data ten behoeve van de pilot is ook uitgebreid, namelijk tot 1 juli 2018.

Met deze verlenging hopen de initiatiefnemers van de pilot (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen) belangstellende ketenzorgorganisaties voldoende ruimte te bieden om zich bij de pilot aan te sluiten. Neem voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg contact op met Mariska Smit van InEen, e-mail m.smit@ineen.nl.

Extra informatie over de Pilot Chronische Zorg

Animo zorgaanbieders landelijke benchmark patientervaringsmetingen nog onvoldoende voor betrouwbare benchmarks

Het zichtbaar maken van ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Om hen te stimuleren aan patiëntervaringsmetingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN), bij voldoende gebleken animo onder zorgaanbieders, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Interne kwaliteitsverbetering
Al begin oktober signaleerden we vanuit het Programma Kwaliteit van ZN dat er nog onvoldoende aanmeldingen waren voor drie aandoeningspecifieke benchmarks met deze Patient Reported Experience Measures lijst. Er blijkt veel belangstelling bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra te zijn om de PREM MSZ vragenlijst in te zetten voor interne kwaliteitsverbetering. Ook willen zij de lijst opnemen in meetsystemen die ook PROMs uitvragen. Er hebben zich echter te weinig zorgaanbieders gemeld om PREM-data aan te leveren voor de aandoeningen Heup/knie, Cataract en/of Rughernia. Ook voor een generieke benchmark PREM Medisch Specialistische Zorg zijn er (nog) onvoldoende aanmeldingen. Aldus is er, met 13 deelnemende ziekenhuizen en behandelcentra, niet voldoende respons voor ZN om statistisch betrouwbare analyses te kunnen doen, voor een casemix gecorrigeerde benchmark. Ingeschakelde meetbureaus hoeven 1 december geen verzamelde data over 2017 door te leveren voor een landelijke benchmark.

Nieuwe initiatieven
Zorgverzekeraars Nederland blijft initiatieven om te komen tot een landelijk gedragen PREM MSZ vragenlijst en transparante informatie over patiëntenparticipatie ondersteunen. Wel vinden wij het belangrijk dat hier voldoende animo voor is onder zorgaanbieders. Volgend jaar hopen we met nieuwe initiatieven hiervoor te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Spoelstra, Programma Kwaliteit, ZN.

Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Zorgverzekeraars Nederland streeft ernaar om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij de drie aandoeningspecifieke benchmarks met patiëntervaringsmetingen met de PREM MSZ te betrekken. De desbetreffende aandoeningen zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Om zorgaanbieders te stimuleren aan deze metingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke PREM Medisch Specialistische Zorg.

Sluitingsdatum

Als aanleverdatum voor de benchmarkanalyses is 1 december 2017 vastgelegd. Op dit moment hebben zich voor alle vier de benchmarks echter nog onvoldoende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra aangemeld. Zorgverzekeraars Nederland doet daarom hierbij een herhaalde oproep aan alle aanbieders die momenteel met de PREM MSZ meten of hebben gemeten, maar zich nog niet hebben aangemeld om dit alsnog en voor 15 oktober te doen.

Bewerkersovereenkomst

Aanmelden voor de PREM MSZ is verplicht voor deze benchmarks in verband met de bijbehorende bewerkersovereenkomst. Want om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark PREM MSZ vast te leggen, is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder een bewerkersovereenkomst ondertekend met het onderzoeksbureau dat de benchmarkanalyses uitvoert. Het betreffende onderzoeksbureau stuurt deze overeenkomst naar u toe. Hiermee komt het eerdergenoemde convenant te vervallen.

Ga voor PREMs en meld u aan
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Zorgverzekeraars Nederland, Programma Kwaliteit, mevrouw Maaike Spoelstra (m.spoelstra@zn.nl) en naast uw naam, functie en contactgegevens de volgende punten te vermelden: Naam ziekenhuis of ZBC, contactpersoon voor de meting(en), welke meting u wilt melden (heup/knie, cataract, rughernia, generiek) en met welk meetbureau wordt gemeten. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem per eerdergenoemd e-mailadres contact op of bel 030 698 83 20.

Vragenlijst PREM MSZ met minimale moeite breed inzetbaar

Zeist, 9 mei 2017 – In 2017 kunnen zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen al hun patiëntervaringen snel en eenvoudig met één meetinstrument meten. Zorgverzekeraars Nederland heeft hiervoor tri partite de PREM-vragenlijst Medisch Specialistische Zorg (PREM MSZ) ontwikkeld. Een lijst die met minimale moeite, breed inzetbaar is. Alle zorgaanbieders kunnen aan de landelijke benchmark PREM (Patient Reported Experience Measures) MSZ generiek deelnemen. Daarnaast wordt de lijst dit jaar voor drie aandoeningen gebenchmarkt. Hiervoor kunnen ziekenhuizen en zbc’s zich apart aanmelden. Om een zo groot mogelijke benchmark op te stellen, wordt de dataverzamelingsperiode verruimd en hoeft er pas 1 december 2017 aangeleverd te worden. Elke zorgorganisatie kan vrij over deze nieuwe PREM-vragenlijst beschikken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. 

Hoe?
Met de PREM MSZ is een generieke kernset van vragen beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten die worden behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. De vragenlijst kan worden ingezet voor alle soorten aandoeningen en afdelingen. Bijkomend gebruiksvoordeel van deze patiëntervaringslijst is dat deze ook in een registratie naast een PROM-vragenlijst kan worden opgenomen. En continu of als puntmeting kan worden uitgezet. Om zorgaanbieder en patiënt minimaal te belasten heeft ZN ervoor gekozen de PREM MSZ zo kort mogelijk te maken. De vragenlijst bevat 11 ervaringsvragen over de kwaliteit van ontvangen zorg, twee beoordelingsvragen, twee open vragen met de mogelijkheid voor de patiënt om een compliment en verbeterpunten tae geven en enkele achtergrondvragen.

Doorontwikkeling
We hebben ruimte gecreëerd voor zorgaanbieders om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld opname. Ook zijn er, op verzoek van zorgaanbieders, optionele verdiepingsvragen geformuleerd. Deze toevoegingen zijn gedaan op basis van de validatie door Stichting Miletus in 2016 van de toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde vragenlijst. Deze is op een paar kleine punten bijgesteld en verbeterd. In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan MSZ-vragenlijst ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord, gevraagd hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders daadwerkelijk handvatten voor verbetering. Verder kan patiënten gevraagd worden om (ook) bij een optimaal antwoord hun antwoord toe te lichten wederom aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders zicht op waar het goed gaat en in ‘best practices’.

Benchmarks
Het streven van Zorgverzekeraars Nederland is om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg generiek ook landelijk benchmarken.

Convenant
Om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark tussen Zorgverzekeraars Nederland en zorgaanbieders vast te leggen, wordt nu de laatste hand gelegd aan een convenant. De metingen kunnen direct starten, het convenant moet ondertekend worden voor de data van de benchmark geleverd is.

Om de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief in kaart te brengen, is de PREM MSZ een betrouwbaar instrument dat met de jarenlange kennis en kunde van Stichting Miletus is ontwikkeld. We hopen zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hiermee een voor iedereen toegankelijk tool in handen te hebben gegeven om begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg te genereren.

Ga voor PREMs en meld u aan
Wilt u met uw organisatie ook met de PREM Medisch Specialistische zorg aandoeningspecifieke benchmarks gaan meten in uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum en heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland helpen u graag verder. Neem contact op met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Patiëntervaringsmetingen, telefoon 030 698 83 20 of email s.van.der.meulen@zn.nl.  U kunt zich ook direct voor deze metingen aanmelden op deze website. Beschikt u nog niet over een inlog voor deze site, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maaike Spoelstra, m.spoelstra@zn.nl.

PREM Fysio aangepast voor kinderfysiotherapie

Zeist, 14 augustus 2017 – De begeleidingscommissie van de PREMs vragenlijst Fysiotherapie bestaande uit Patiëntenfederatie Nederland, KNGF en Zorgverzekeraars Nederland heeft op verzoek van kinderfysiotherapiepraktijken een kindervariant van de PREM Fysiotherapie goedgekeurd. In deze kinderfysiotherapie variant zijn enkele vragen tekstueel geherformuleerd en is rekening gehouden met de wijze van aanspreken van jongeren en de ouders van de kinderen die gebruik maken van deze zorg. Meetbureau Mediquest heeft deze aanpassingen doorgevoerd en de vragenlijsten beschikbaar gesteld. Elke kinderfysiotherapiepraktijk is vrij om van deze lijsten gebruik te maken danwel deze volgens hun contractvoorwaarden met zorgverzekeraars in te zetten.

De kinderfysiotherapievariant kent twee versies:
–        versie voor jongeren van 12 t/m 15 jaar,
–        versie voor de ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar.

De tripartite begeleidingscommissie heeft ingestemd met invoering van het meten met deze variant voor kinderfysiotherapie per 1 augustus 2017.

Voor vragen kunt u contact meenemen met mevr. Wendy Verhoeven, e-mail w.verhoeven@zn.nl of telefoon 030-6988320.