PREM 2022 Paramedische zorg

Totale score

Er is hoog gescoord op de vragen bij elke beroepsgroep, waarbij de verschillen klein zijn tussen de beroepsgroepen. Zeven van de acht vragen scoren rond de 9 of hoger. De hoogste score bij de vier beroepsgroepen gaat over ‘het serieus nemen van de client door de zorgaanbieder’ (varieert van 9,4 tot 9,5). De laagste score, in lijn met 2021, is de ‘beoordeling van het voorlopige effect van de behandeling/begeleiding’ (varieert van 8,5% tot 8,8%).


[1] De netto respons na schoning was in 2021 iets hoger, namelijk 733.974 bruikbare respondenten.

Kanttekening bij de resultaten

Een kanttekening is dat de responden-ten vaker vrouw zijn en gemiddeld genomen ouder zijn dan patiënten die niet hebben deelgenomen aan de vragenlijst. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021. Verder is het nog steeds zo dat er veel praktijken een lage netto respons hadden (minder dan 50 netto respondenten). Meer respondenten zou deze praktijken een betrouwbaardere uitkomst opleveren.

Publicatie ZorgkaartNederland

Deelnemende praktijken kunnen toestemming aan het meetbureau geven om de uitkomsten van de PREM meting te delen met www.zorgkaartnederland.nl van de Patiëntenfederatie Nederland. Net als voor de PREM uitvraag dient de patiënt hier vooraf toestemming voor te verlenen. In 2022 zijn bijna 39.000 PREM’s paramedie gepubliceerd op ZorgkaartNederland, waarvan ruim 35.500 voor de sector fysiotherapie. Vergeleken met de 675.131 bruikbare respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is dit weinig en een belangrijk aandachtspunt voor komende periode. Om de aanlevering aan ZorgkaartNederland makkelijker te maken is EPD-leveranciers gevraagd een veld voor de locatiecode van ZorgkaartNederland op te nemen in het systeem. In het helpcentrum vind je meer informatie en een lijst van alle meetbureau ’s en hun mogelijkheden.

Achtergrond

Elk jaar wordt een landelijke benchmark opgemaakt door de Trusted Third Party (TTP) Significant B.V. in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de beroepsgroepen vertegenwoordigd door Paramedisch Platform Nederland  en Patiëntfederatie Nederland. De data zijn verzameld door vier meetbureaus, te weten Facit, Mediquest, Qualizorg en ZorgDNA. Net als eerder onderzoek is er voor elke beroepsgroep een aparte benchmark opgesteld, omdat de uitkomsten van de beroepsgroepen significant van elkaar verschillen. Alle betrokken partijen werken samen aan transparantie over de patient ervaren kwaliteit van zorg en kunnen daarmee gezamenlijk werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

PREM Farmacie is geactualiseerd

Voor de apotheken die cliëntervaringen meten met de PREM is er ook dit jaar weer een benchmarkrapportage opgemaakt. Hierbij zijn extra analyses gedaan, omdat de PREM Farmacie in 2022 is aangepast met het doel de vragenlijst te actualiseren en uitkomsten ook voor keuze-informatie geschikt te maken. De belangrijkste veranderingen t.o.v. 2021  zijn:
– de wijze van vragen: in plaats van een stelling wordt nu een vraag gesteld.
– de antwoordcategorieën: in plaats van 4 categorieën (helemaal mee eens/
mee eens/mee oneens/ helemaal mee oneens) wordt nu een 10-puntsschaal gebruikt.
– het aantal vragen: een aantal vragen zijn vervallen en er zijn twee nieuwe vragen toegevoegd

Met de aanpassingen wordt toegewerkt naar een werkwijze waarbij meervoudig gebruik van de PREM data mogelijk wordt, t.b.v. leren en verbeteren, zorginkoop en keuze informatie.

Resultaten

De evaluatie van de nieuwe PREM Farmacie toonde aan dat de vragenlijst een valide instrument is om de ervaringen van cliënten met de farmaceutische zorg te meten. Er zijn op alle vragen verschillen tussen apotheken gemeten, die gebruikt kunnen worden om te leren en te verbeteren. In vergelijking met de meting in 2022 zijn de gemiddelde scores per vraag vergelijkbaar, behalve voor twee vragen. In overleg met de begeleidingsgroep zijn deze nieuwe vragen aangepast, zodat zij beter aansluiten bij de praktijk. Bekijk de nieuwe vragenlijst.

Publicatie ZorgkaartNederland

Deelnemende apotheken kunnen toestemming aan het meetbureau geven om de uitkomsten van de PREM meting te delen met www.zorgkaartnederland.nl van de Patiëntenfederatie Nederland. Net als voor de PREM uitvraag dient de patiënt hier vooraf toestemming voor te verlenen. In het helpcentrum vind je meer informatie.

Achtergrond

De PREM Farmacie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van farmaceutische zorg in kaart op de voor de patiënt belangrijke aspecten. Hiermee wordt de kwaliteit van apotheken vanuit het patiëntenperspectief vastgesteld. De vragenlijst kan worden gebruikt om voor apotheken in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is en kan significante verschillen tussen apotheken wat betreft de ervaring met farmaceutische zorg in kaart brengen.

Elk jaar wordt een landelijke benchmark opgemaakt door de Trusted Third Party (TTP) Significant B.V. in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Vereniging van Nederlandse Ziekenhuisapothekers (NVZA en Patiëntfederatie Nederland. De data zijn verzameld door vier meetbureaus, te weten CEO-lab, Feeddex, Qualizorg en Triqs. Alle betrokken partijen werken samen aan transparantie over de patient ervaren kwaliteit van zorg en kunnen daarmee gezamenlijk werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Tevredenheid cliënten wijkverpleging stabiel hoog

De cliënttevredenheid over wijkverpleging is onverminderd hoog. Dit blijkt uit een meting onder ruim 60 duizend respondenten vanuit 480 organisaties in de wijkverpleging Deze zogenoemde PREM-meting 2022 (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaringen en belevingen meet van cliënten die wijkverpleging ontvangen

Op alle 9 ervaringsvragen werd hoger dan een 8 gescoord, een resultaat om trots op te zijn. Zeker in tijden waarin de beschikbaarheid van de wijkverpleging onder druk staat. Het hoogste werd gescoord op de vraag: voelt u zich op het gemak bij de zorgverlener? Met een gemiddelde van een 8,9 kunnen we stellen dat de relatie tussen medewerkers van het team wijkverpleging en de cliënt zeer goed is en blijft. Het minst, maar nog steeds hoog, werd gescoord op de vraag: komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? Ondanks toenemende krapte op de arbeidsmarkt lukt het organisaties (nog) om de zorg zo te organiseren dat cliënten op tijd de zorg ontvangen.  

De NPS score, de aanbevelingsvraag (in welke mate zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklacht), is opnieuw gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 was de NPS score 54,4. In 2022 is de NPS score gestegen naar 59,1 wat nogmaals laat zien hoe hoog de wijkverpleging gewaardeerd wordt door cliënten.

Leren en ontwikkelen
Er zijn behoorlijke verschillen tussen organisaties en hoe zij scoren op de verschillende vragen. Dat biedt ruimte voor organisaties om te leren en ontwikkelen van de resultaten. In het dashboard van Mediquest is zichtbaar hoe de organisatie scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Kwaliteit van leven

Dit jaar hebben cliënten voor de tweede keer ook hun kwaliteit van leven beoordeeld. Net als vorig jaar zijn cliënten gematigd tevreden zijn over hun kwaliteit van leven.

Factsheet
De belangrijkste resultaten uit de meting zijn weergegeven in een factsheet. U kunt de factsheet hier downloaden. De meeste individuele ervaringen waarop de factsheet is gebaseerd zijn ook te vinden op https://www.zorgkaartnederland.nl/

Meting 2023
Ook in 2023 zijn zorgorganisaties die werkzaam zijn in de wijkverpleging weer verplicht om een meting met de PREM Wijkverpleging uit te voeren. De meting moet plaatsvinden in de periode 1 maart t/m 31 december. Vanaf 1 december 2023 tot en met 17 januari 2024 staat het Mediquest portaal open om de gegevens aan te leveren.

Achtergrond PREM
De PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaringen en belevingen meet van cliënten die wijkverpleging ontvangen. De PREM-vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10, één aanbevelingsvraag, 2 open vragen en een aantal achtergrondvragen. De ervaringen en belevingen van cliënten vormen de basis voor teams wijkverpleging en zorgorganisaties om aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen. Tevens bieden deze ervaringen voor (toekomstige) cliënten keuze-informatie over de wijkverpleging via ZorgkaartNederland en bieden zij informatie voor de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgorganisaties over de wijkverpleging. Meer informatie over o.a. de PREM kunt u vinden op www.kwaliteitwijkverpleging.nl


 [

AF1]Link toevoegen

Prem 2021 Paramedische zorg

Voor de paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, huidtherapie en oefentherapie) is er ook dit jaar een landelijke benchmark opgemaakt. De netto respons bedroeg 733.974 bruikbare respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een groei van 100.000 ten opzichten van 2020[1]. In totaal deden er 6353 praktijken mee, waarvan 4627 uit de fysiotherapie.

Totale score

Er is hoog gescoord op de vragen bij elke beroepsgroep, waarbij de verschillen klein zijn tussen de beroepsgroepen. Zeven van de acht vragen scoren rond de 9 of hoger. De hoogste score bij de vier beroepsgroepen gaat over ‘het serieus nemen van de client door de zorgaanbieder’ (varieert van 9,4 tot 9,5%). De laagste score, in lijn met 2020, is de ‘beoordeling van het voorlopige effect van de behandeling/begeleiding’ (varieert van 8,4% tot 8,8%).

Kanttekening bij de resultaten

Een kanttekening is dat de respondenten vaker vrouw zijn en gemiddeld genomen ouder zijn dan patiënten die niet hebben deelgenomen aan de vragenlijst. Dit komt overeen met de resultaten uit 2020. Verder is het opgevallen dat er veel praktijken een lage netto respons hadden (minder dan 50 netto respondenten). Meer respondenten zou deze praktijken een betrouwbaardere uitkomst opleveren.

Publicatie ZorgkaartNederland

Deelnemende praktijken kunnen toestemming aan het meetbureau geven om de uitkomsten van de PREM meting te delen met www.zorgkaartnederland.nl van de Patiëntenfederatie Nederland. Net als voor de PREM uitvraag dient de patiënt hier vooraf toestemming voor te verlenen. In 2021 zijn ruim 28.000 PREM’s paramedie gepubliceerd op ZorgkaartNederland, waarvan bijna 26.000 voor de sector fysiotherapie. Vergeleken met de 733.974 bruikbare respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is dit weinig en een belangrijk aandachtspunt voor komende periode. In het helpcentrum vind je meer informatie en een lijst van alle meetbureau ’s en hun mogelijkheden.

Achtergrond

Elk jaar wordt een landelijke benchmark opgemaakt door de Trusted Third Party (TTP) Significant B.V. in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de beroepsgroepen vertegenwoordigd door Paramedisch Platform Nederland  en Patiëntfederatie Nederland. De data zijn verzameld door vier meetbureaus, te weten Facit, Mediquest, Qualizorg en ZorgDNA. Net als eerder onderzoek is er voor elke beroepsgroep een aparte benchmark opgesteld, omdat de uitkomsten van de beroepsgroepen significant van elkaar verschillen

Alle betrokken partijen werken samen aan transparantie over de patient ervaren kwaliteit van zorg en kunnen daarmee gezamenlijk werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.


[1] In 2020 waren er twee vragenlijsten. In het jaar 2020 zijn de paramedische zorgverleners overgestapt op een nieuwe PREM-vragenlijst. De netto respons na schoning bedroeg 241.068 bruikbare respondenten die de oude vragenlijst hebben ingevuld en 394.886 respondenten die de nieuwe vragenlijst hebben ingevuld.

Meer dan de helft van de cliënten in de wijkverpleging bevelen de zorgorganisatie aan bij de familie en/of vrienden

Benchmark PREM Wijkverpleging verslagjaar 2020 beschikbaar

In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Onderdeel van het kwaliteitskader is de PREM Wijkverpleging; een meetinstrument dat clientervaringen meet binnen de wijkverpleging. In 2020 hebben zorgorganisaties een meting gedaan aan de hand van de PREM Wijkverpleging. Over verslagjaar 2020 is voor het eerst ook een landelijk benchmarkanalyse gemaakt.

Resultaten
De data voor deze landelijke benchmark analyse is door zorgorganisaties verzameld in de periode 1 februari tot en met eind december 2020. Ondanks de onzekere periode vanwege het coronavirus hebben ongeveer 45.000 cliënten deelgenomen aan de PREM Wijkverpleging. De PREM Wijkverpleging bestaat uit een totaal van 21 vragen, waarvan 11 ervaringsvragen.

Gemiddeld wordt er door zorgorganisaties goed tot zeer goed gescoord op de uitkomstvariabelen. De vraag of cliënten zich op hun gemak voelen bij zorgverleners ontvangt gemiddeld zelfs een 8,8. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar zien we ook een hoge score (8,7) op de vraag of de zorgverleners de cliënten behandelen met aandacht. Toch zijn er twee vragen waarop de cliënten een lagere score hebben gegeven, dat gaat om de volgende twee:

  1. Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?
  2. Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?

De stuurgroep gaat deze vragen nader analyserenen en bekijken of deze twee vragen ook volgend jaar een soortgelijke score geven. Er wordt niet meer gevraagd naar vaste zorgverleners, maar naar een vast team van zorgverleners. De stuurgroep zal de resultaten van de meting in 2021 nader analyseren om te zien of dit een verandering geeft in de resultaten. 

De cijfers geven landelijk een mooi beeld. Er is echter ook sprake van een spreiding tussen de scores van verschillende zorgorganisaties. Daarom biedt de informatie uit de PREM altijd informatie voor teams wijkverpleging en zorgorganisaties om ook zelf aan de slag te gaan met verbeteringen. De stuurgroep gaat graag in gesprek met het veld om te zien of er ondersteuning gewenst is op diverse thema’s uit de PREM Wijkverpleging.

Naast het verbeterpotentieel, kan ook de NPS-vraag (aanbevelingsvraag) een goede indruk geven van hoe de zorg in z’n geheel wordt ervaren. Een positieve NPS betekent dat er meer mensen zijn die de zorgorganisatie actief aanbevelen, dan actief afraden. De gemiddelde NPS-score in 2020 was 45,2. Dit is een goede score, getuige ook het gemiddeld hoge percentage van promoters van 50,3% en het lager percentage criticasters 5,1%. Deze hoge score geeft aan dat er meer zorgorganisaties van wijkverpleging zijn die door cliënten aanbevolen worden bij vrienden en/of familie.

In een factsheet heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging de belangrijkste resultaten uit de meting weergegeven. U kunt de factsheet hier downloaden.

Onderscheidend vermogen
De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze informatie voor cliënten en de data kan ook gebruikt worden in een gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de zorginkoop. Het is dan belangrijk dat de data wel voldoende onderscheidend is. Uit de huidige benchmarkanalyse is gebleken dat het onderscheidend vermogen van de PREM Wijkverpleging buitengewoon goed is. Met andere woorden de vragenlijst kan het onderscheid tussen de zorgorganisaties die goed scoren en zorgorganisaties die minder goed scoren goed weergeven.     

De waarderingen die opgehaald worden middels de PREM Wijkverpleging kunnen ook een plek krijgen op ZorgkaartNederland. De client geeft zelf aan of dat dit mag. Inmiddels zijn er ongeveer 23.000 waarderingen gepubliceerd op ZorgkaartNederland. Deze informatie is belangrijk voor (toekomstige) cliënten om een keuze te maken voor een zorgorganisatie. Het is dus belangrijk om deze informatie te blijven delen.

Meting 2021
Ook in 2021 zijn zorgorganisaties die werkzaam zijn in de wijkverpleging weer verplicht om een meting met de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Deze meting moet plaats nemen in de periode van 1 maart 2021 t/m 31 december 2021. Naast een aantal wijzigingen in de PREM Wijkverpleging zijn ook vragen rondom het thema Kwaliteit van Leven toegevoegd.

Kwaliteitskader wijkverpleging
In juni 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging gepubliceerd. Het kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Ook maakt het zichtbaar wat cliënten en hun naasten van de wijkverpleging mogen verwachten. Het beidt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. En daarnaast vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van de zorg.

Voor meer informatie over de PREM Wijkverpleging of het kwaliteitskader wijkverpleging kunt u terecht op de website: www.kwaliteitwijkverpleging.nl.

Nieuw handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Nieuwsbericht van Zorginstituut Nederland

Nieuwsbericht 3 februari 2021 

‘PREM Wijkverpleging’, de indicatorenset voor wijkverpleging over verslagjaar 2021, is opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft op 22 januari 2021 een nieuw handboek van de PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeleverd voor opname in het Register. In de stuurgroep zijn de Patiëntenfederatie Nederland, ZorgthuisNl, Actiz, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordigd. In 2019 is door zorgaanbieders van wijkverpleging voor het eerst een PREM-meting uitgevoerd. Na de tweede meting in 2020 vond een evaluatie van het meetinstrument plaats.

De PREM is een landelijk afgestemde methode om patiëntervaringen te meten aan de hand van generieke vragenlijsten. Iedere aanbieder van wijkverpleging kan vanaf 1 maart 2021 starten met het meten van de PREM Wijkverpleging. De uitkomsten van de metingen van de zorgaanbieders worden van 1 december 2021 tot en met 16 januari 2022 verzameld in een online portal van gegevensmakelaar Mediquest. Mediquest levert deze gegevens vervolgens door aan het Zorginstituut voor publicatie in de Openbare Database. De afspraken in het handboek en de werkinstructie zijn voor 3 jaar vastgelegd (t/m 2023). 

Handboek 2021

Naast een nieuw handboek is er vanaf 2021 een werkinstructie beschikbaar met alle technische instructies over de meting. Deze werkinstructie is bestemd voor zorgaanbieders, ECD-leveranciers en meetbureaus.

In de PREM-vragenlijst is een aantal vragen gewijzigd. Daarnaast is de vraag naar de kwaliteit van leven van de cliënt toegevoegd. Deze nieuwe zogeheten PROM-vraag (Patient Reported Outcome Measures) geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van leven op groepsniveau. De meetgegevens van deze PROM-vraag worden het eerste jaar alleen gebruikt voor het leren en ontwikkelen in organisaties.

Meetproces

Zorgaanbieders van wijkverpleging moeten een PREM-meting uitvoeren van 1 maart tot 31 december 2021. Vanaf dit jaar kunnen zorgaanbieders de PREM-meting zelf uitvoeren en de gegevens zelf aanleveren in de portal van gegevensmakelaar Mediquest. Zij kunnen er ook voor kiezen de meting (deels) te laten uitvoeren door een meetbureau of een ECD-leverancier. In het handboek staan alle meetmethodes beschreven die de zorgaanbieders kunnen gebruiken.

Op de pagina Wijkverpleging indicatoren staat het Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging. In het handboek staat meer informatie over de meting. Meer informatie over de aanlevering kunt u vinden op de pagina Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens.

Ontwikkelingen PREM naar aanleiding van bestuurlijke afspraken paramedische zorg

Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, SKF, PPN en Zorgverzekeraars Nederland werken samen aan een duurzame uitvoering van de PREM paramedische zorg. In december 2019 zijn hiertoe aanbevelingen geformuleerd door Equalis, waarvan in de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat deze tripartite worden opgepakt. De volgende principes zijn leidend bij het opnieuw kijken naar de uitvoering van het proces rondom PREM-bevraging: 

  • de juridische randvoorwaarden blijven geborgd
  • de administratieve lasten worden verlicht door naar 1 meetinstrument te gaan voor de hele paramedische zorg
  • de financiële lasten worden verlicht door meer te standaardiseren en te automatiseren
  • de respons dient te worden verhoogd zodat de meting voor alle praktijken bruikbare informatie oplevert
  • de transparantie dient te worden bevorderd zodat patiënten meer van hun inspanning terugzien

De eerste stap die is gerealiseerd is het aanpassen van de PREM vragenlijst, met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Met partijen zijn we gekomen tot een gedragen lijst met 7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen. Deze nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 en bijbehorende werkinstructie is te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Met dit gezamenlijke bericht willen we de patiënten, zorgverleners en verzekeraars informeren over deze PREM paramedische zorg 3.0. De meetbureaus zijn geïnformeerd en zijn nu bezig deze door te voeren in hun systemen. Naar verwachting kunnen alle praktijken uiterlijk 1 juli met de nieuwe PREM paramedische zorg 3.0 gaan werken. Uw meetbureau zal u informeren over de implementatie.

ZorgkaartNederland

De PREM Paramedische Zorg is doorontwikkeld om een duurzame uitvoering van de meting te realiseren. Meetbureaus werken aan een koppeling met ZorgkaartNederland, welke in de loop van 2020 zal zijn gerealiseerd. Als de praktijk en de patiënt hier toestemming voor geven, zullen zij de reviews direct doorzetten naar het platform. De Prem paramedische zorg 3.0  is inmiddels ingebouwd en live op Zorgkaart Nederland.

Meer zorg in beeld met PREM Fysiotherapie in Register Zorginstituut

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Nederland is een van de koplopers in het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Ook de opname van de patiëntervaringsvragenlijst ‘PREM Fysiotherapie’ in het Register van het Zorginstituut draagt hieraan bij. 

 

Het afgelopen jaar hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF en ZN toegewerkt naar de indiening van de PREM Fysiotherapie vragenlijst voor opname in het Register van het Zorginstituut. Deze ‘Patient Reported Experience Measures’-lijst is in 2016 tripartite ontwikkeld. Door intensief samen te werken hebben de Patiëntenfederatie, KNGF, SKF, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie en logopedie door het Nivel gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een korte, valide, betrouwbare lijst die door alle partijen breed gedragen wordt. Deze kortere lijst leidt tot vermindering van de registratielasten.

De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Het is een korte vragenlijst die bedoeld is om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, het behandelplan, praktijkkenmerken, gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve lijst vastgesteld. Fysiotherapiepraktijken zijn vanaf het begin van 2017 gaan meten met deze vervanger van de CQI, de PREM Fysiotherapie.

Een volgende belangrijke mijlpaal was het indienen van deze PREM-vragenlijst bij het Register van het ZIN. Ook dit traject is succesvol afgelegd want in najaar 2017 heeft het ZIN haar goedkeuring gegeven aan de indiening. Daarmee is de PREM Fysiotherapie opgenomen in het Register Kwaliteit van het Zorginstituut. Naast de vragenlijst voor volwassenen is ook een kindervariant van de lijst beschikbaar. Deze variant is qua inhoud identiek aan de PREM Fysiotherapie, maar sluit qua formulering en toelichting beter aan op de wijze waarop kinderen en hun ouders de zorgverlening van fysiotherapie ervaren. Deze lijst wordt uitgezet onder kinderen en hun ouders.

Na de ontwikkeling van de verkorte lijsten voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie, worden nu ook aangepaste lijsten ontwikkeld voor ergotherapie en diëtetiek.

De kinder- en de volwassenen variant van de PREM patiëntervaringsmetingen zijn te vinden op de website www.patientervaringsmetingen.nl.

 

Pilot PREM Chronische zorg van start

De pilot met de PREM Chronische Zorg gaat van start. Op dit moment hebben 14 ketenzorgorganisaties zich aangemeld voor deelname aan de pilot met de PREM Chronische Zorg. Dit betekent dat er voldoende deelnemers zijn om met de uitvoering van pilot te beginnen. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data voor de pilot loop tot 1 juli 2018. Geïnteresseerde ketenzorgorganisaties die voor 1 juli de verzamelde patiëntervaringen kunnen aanleveren, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra) de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan de zorgprogramma’s.

 

Doel van de pilot is het testen van de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst geïnventariseerd. Voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg kunt u contact opnemen met Frederik Vogelzang, programmamanager bij InEen. Email  f.vogelzang@ineen.nl

Pilot PREM Chronische Zorg voor ketenzorgorganisaties verlengd

De PREM Chronische Zorg geeft ketenzorgorganisaties inzicht in patiëntervaringen op 11 verschillende domeinen, relevant voor de chronische ketenzorg én inzicht in de ervaringen met de betrokken disciplines. Ook geeft deze vragenlijst je de mogelijkheid om de resultaten van jouw organisatie te vergelijken met andere organisaties. De afgelopen maanden heeft InEen de pilot met de PREM Chronische Zorg actief onder de aandacht van haar leden gebracht. Veel zorggroepen en gezondheidscentra hebben belangstelling voor deelname aan deze pilot. Gezien het enthousiasme hebben we de aanmeldingsperiode verlengd. Ketenzorgorganisaties kunnen zich voor de pilot met de PREM Chronische Zorg aanmelden tot 1 februari 2018. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data ten behoeve van de pilot is ook uitgebreid, namelijk tot 1 juli 2018.

Met deze verlenging hopen de initiatiefnemers van de pilot (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen) belangstellende ketenzorgorganisaties voldoende ruimte te bieden om zich bij de pilot aan te sluiten. Neem voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg contact op met Mariska Smit van InEen, e-mail m.smit@ineen.nl.

Extra informatie over de Pilot Chronische Zorg